Služby a úhrady – príloha k výpočtovému listu

Prijímatelia sociálnej služby Claritas n.o. , Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou platia za poskytované sociálne služby :

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

  IV. stupeň 5,30 € na deň
  V. stupeň 5,63 € na deň
  VI. stupeň 5,63 € na deň

 2. Stravovanie:

  Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby vrátane režijných nákladov je 3,44 €. Prijímateľom sociálnej služby, ktorým sa poskytuje diabetické stravovanie sa táto suma zvyšuje na 3,61 €

 3. Ubytovanie:

  Denná sadzba za užívanie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je: 3,07 Eur

  Obytnou miestnosťou sa rozumie dvojposteľová izba o výmere 16,125 m2+príslušenstvo:
  vstup do izby o výmere 4,209m2, kúpeľňa o výmere 2,963 m2 :2 = pre jednu osobu.

  1. ak užíva izbu jeden prijímateľ sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje na 8,40 Eur.
  2. úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň na prijímateľa sociálnej služby,
  3. úhrada za ostatné plnenia spojené s bývaním je 0,30 € na deň na prijímateľa sociálnej služby,
  4. úhrada za upratovanie je 0,50 € na deň na prijímateľa sociálnej služby,
  5. úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,50 € na deň na prijímateľa sociálnej služby,

  Mesačná úhrada za všetky služby sa pohybuje od 395 € do 560 € na prijímateľa sociálnej služby.

 4. Denný stacionár:

  V dennom stacionári je denná sadzba 1 Euro. Cena zahŕňa obed, využívanie spoločných priestorov a využívanie obytnej miestnosti určenej pre denný stacionár. Sadzba 1 Euro sa platí iba za deň strávený v dennom stacionári.

Vyhotovil: Mgr. Iveta Timoránska

Schválil: Ing. Csaba Balogh